Menu.ihtut.net
ԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

категори/ Կատեգորյաներ-->Главная » 
02:05
~~~BANKERS DAY~~~ party in Valensia


êáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 26-ÇÝ §ì³É»Ýëdz¦ é»ëïáñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñáõÙ ï»ÕÇ Ïáõݻݳ µ³ÝϳÛÇÝ ³ß˳ï³ÏóÇ ûñí³Ý ÝíÇñí³Í ÙÇçáó³éáõÙÁ:

ØÇçáó³éÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÁ ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ §ARTandSHOW¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ݳ˳ӻéÝ»É ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Áݹ³ñÓ³Ï Ã»Ù³ïÇÏ ¨ ½í³ñ׳ÉÇ Íñ³·Çñ:

ØÇçáó³éÙ³Ý Ù³ëÇÝ`

-         »ÉáõÛà ¿ áõݻݳÉáõ ºñ¨³ÝÇ ä»ï³Ï³Ý γٻñ³ÛÇÝ Â³ïñáÝÁ` Çñ É³í³·áõÛÝ ßááõ-Íñ³·ñáí,

-         ÑÝã»Éáõ ¿ ³ÏáõÙµ³ÛÇÝ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ Dj DRIVE Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ,

-         ϳ½Ù³Ï»ñåí»Éáõ »Ý µ³½Ù³ÃÇí Ñ»ï³ùññùß³ñŠ˳ջñ,

-         »ñ»ÏáÝ Ýϳñ³Ñ³Ýí»Éáõ ¿ åñáý»ëÇáÝ³É ýáïáÉáõë³ÝϳñãÇ ÏáÕÙÇó ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ëݳÏÇó Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ áõݻݳÉáõ ï»ÕáõÙ í»ñóÝ»Éáõ Çñ Éáõë³ÝϳñÁ,

-         áñå»ë »ñ»ÏáÛÇ ·»Õ»óÇÏ ÷³ÏáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõݻݳÉáõ Ññ³í³éáõÃÛáõÝ ¨ ÑÛáõñ³ëÇñí»Éáõ ¿ Ù»Í ïáñÃ, áñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏïáñÇ íñ³ å³ïÏ»ñí³Í ¿ ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëݳÏÇó µ³ÝÏ»ñÇó Ù»ÏÇ Éá·áïÇåÁ:

-         ºí ³ÛÉÝ ºí ³ÛÉÝ


Просмотров: 1361 | Добавил: HARUT89 | Рейтинг: 4.4/10
Всего комментариев: 4
0
4 masha   [Материал]
http://www.starslife.am/

0
3 Arevik   [Материал]
vortex en mer potonery joxovurd?

0
2 masha   [Материал]
a gde foto vcherashie gde ya mogu posmotret

0
1 masha   [Материал]
a gde foto 26.11.11

Имя *:
Email *:
Код *:
Регистрация/ Գրանցում.

Եղանակի տեսություն

 Մեր հարցումները
BEST NIGHT CLUB IN ARMENIA
Պատասխաների քանակը: 522

Мини-чат

Copyright YEREVANYAN JAMANC © 2020

Email: admin@jamanc.com