Menu.ihtut.net
ԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

категори/ Կատեգորյաներ
ՈՒՐԱԽ ՀԱԼՈՒԻՆ /HAPPY HALLOWEEN [1]
TORTUGA PUB - _ - MUSQUARADE PARTY [1]
~~~~~~~GAUDI CLUB --__-- HAPPY HALLOWEEN~~~~~~~ [1]
Հայկ Կասպարով նոր ձայնասկավառակ ~SHAME~ [1]
-----------ULIKHANYAN CLUB ------------- [2]
~SOUND CLUB~ ԿԱՐԱՈԿԵ [2]
EXODUS _ REGGAE CONCERT IN ULIXANYAN CLUB [1]
HAYK PETROSYAN - - - <STAND-UP SHOW> [1]
ԱԿՈՒԲԱՅԻՆ ՕՐ ~SOUND CLUB~ ԿԱՐԱՈԿԵՈՒՄ / ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 9 [1]
MIX MODEL PARTY >> IN GAUDI CLUB [1]
~ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԺԱՄԱՆՑԸ~ առաջարկում է Ամանորի երեկուն անցկացնել... [1]
JAMAICA PUB [1]
CRYSTAL SHOW CLUB [1]
TORTUGA PUB [1]
ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍՆԵՐ [3]
CLUB12 [1]
Շոու Բիզնեսի նորություններ / ShowBiz news [1]Главная » 2011 » Апрель » 9 » Միքս ամսագրի մեկ տարեկանին նվիրված երեկույթը... 'Սաունդ կլաբ' կարաոկեում 03.04.2011
19:30
Միքս ամսագրի մեկ տարեկանին նվիրված երեկույթը... 'Սաունդ կլաբ' կարաոկեում 03.04.2011


2011Ã.-Ç ²åñÇÉÇ 3-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í  Ñ»ñÃ³Ï³Ý §ØÇùë Ùṻɦ ÙñóáõÛÃÁ, ë³Ï³ÛÝ ³Ûë ³Ý·³Ù ¹ñ³ Ñ»ï ÙdzëÇÝ  Ýßí»ó ݳ¨ §ØÇùë¦ ³Ùë³·ñÇ Ù»Ï ï³ñ»Ï³ÝÁ:ºñ»ÏáÝ ÉÇ ¿ñ ѳ׻ÉÇ ³Ý³ÏÝϳÉÝ»ñáí, »ñ³Åßï³Ï³Ý ¨  å³ñ³ÛÇÝ Ï³ï³ñáõÙÝ»ñáí, áñáÝù Ù»½ Ý»ñϳ۳óñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ëÇñí³Í ¨ ׳ݳãí³Í ³ëïÕ»ñ, áíù»ñ »Ï»É ¿ÇÝ ßÝáñѳíáñ»Éáõ §ØÇùë¦ ³Ùë³·ñÇÝ:ÆÝãå»ë ݳËáñ¹ ³Ý·³Ù, ³Ûë ³Ý·³Ù ¨ë §ØÇùë Ùṻɦ ÙñóáõÛÃáõÙ áõÝ»ó³Ýù »ñÏáõ ѳÕÃáÕ` §ØÇùë ѳٳÏñ³Ýù¦ ¨ §²é³í»É³·áõÛÝ Ó³ÛÝ»ñ ѳí³ù³Í Ù³ëݳÏÇó¦, ë³Ï³ÛÝ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É  ³ñųݳó³í ÅÛáõñÇÇ ÏáÕÙÇó ѳïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ: ØÇçáó³éáõÙÁ 層ó ÙÇÝã áõß ·Çß»ñ ¨ ³Û¹ ÁÝóóùáõÙ »Õ³Ý Ñ»ï³ùñùÇñ ˳ջñ, ÙñóáõÛÃÝ»ñ ¨  ³Ý³ÏÝÏ³É Ùñó³Ý³ÏÝ»ñ:


           ¾É DZÝã ÍÝáõݹ ³é³Ýó ïáñÃÇ. µÝ³Ï³Ý³µ³ñ µáÉáñ Ý»ñϳݻñÇÝ ÑÛáõñ³ëÇñí»ó §ØÇùë îáñæ, áñÁ áã û ѳë³ñ³Ï  ïáñà ¿ñ, ³Ûɨ ³ñí»ëïÇ ³ß˳ï³Ýù: ´áÉáñ Ý»ñϳݻñÁ å³ñ»É ¨ áõñ³Ë³ó»É »Ý ÙÇÝ㨠 í»ñç ¨ Ñ»é³Ý³ÉÇë ÏñÏÇÝ Ñ³ñóÝáõÙ ¿ÇÝ, û »ñµ ¿ ÉÇÝ»Éáõ ѳçáñ¹ §Mix party¦-ÇÝ:


            Üß»Ýù, áñ §Mix party¦-ÇÝ ³Ýóϳóí»ó سßïáóÇ 23 ѳëó»áõÙ ·ïÝíáÕ ‘’Pepino- Sound Club’’  ϳñ³áÏ» ³ÏáõÙµáõÙ: Sound Club ³ÏáõÙµÁ ³åñÇÉÇ 3-ÇÝ ç»ñÙáñ»Ý ÑÛáõñÁÝϳɻó 100-Çó ³í»ÉÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó, ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ ¿É ³Ùë³·ñÇ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ ¿ ѳÛïÝáõÙ ‘’Pepino- Sound Club’’  ϳñ³áÏ»  ³ÏáõٵǠ ïÝûñÇÝáõÃÛ³ÝÁ:


~~~Տոնական երեկոյի բոլոր նկարները~~~


Категория: ~SOUND CLUB~ ԿԱՐԱՈԿԵ | Просмотров: 1545 | Добавил: HARUT89 | Рейтинг: 4.9/7
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Регистрация/ Գրանցում.

Եղանակի տեսություն

 Մեր հարցումները
BEST NIGHT CLUB IN ARMENIA
Պատասխաների քանակը: 534

Мини-чат

Copyright YEREVANYAN JAMANC © 2023

Email: admin@jamanc.com