Menu.ihtut.net
ԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

категори/ Կատեգորյաներ
ՈՒՐԱԽ ՀԱԼՈՒԻՆ /HAPPY HALLOWEEN [1]
TORTUGA PUB - _ - MUSQUARADE PARTY [1]
~~~~~~~GAUDI CLUB --__-- HAPPY HALLOWEEN~~~~~~~ [1]
Հայկ Կասպարով նոր ձայնասկավառակ ~SHAME~ [1]
-----------ULIKHANYAN CLUB ------------- [2]
~SOUND CLUB~ ԿԱՐԱՈԿԵ [2]
EXODUS _ REGGAE CONCERT IN ULIXANYAN CLUB [1]
HAYK PETROSYAN - - - <STAND-UP SHOW> [1]
ԱԿՈՒԲԱՅԻՆ ՕՐ ~SOUND CLUB~ ԿԱՐԱՈԿԵՈՒՄ / ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 9 [1]
MIX MODEL PARTY >> IN GAUDI CLUB [1]
~ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԺԱՄԱՆՑԸ~ առաջարկում է Ամանորի երեկուն անցկացնել... [1]
JAMAICA PUB [1]
CRYSTAL SHOW CLUB [1]
TORTUGA PUB [1]
ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍՆԵՐ [3]
CLUB12 [1]
Շոու Բիզնեսի նորություններ / ShowBiz news [1]Главная » 2011 » Март » 28 » ԱՅՈ ՇՈՈՒ ~~~ ONE MAN COMEDY ~~~ in ULIKHANYAN CLUB 01.05.2011
16:27
ԱՅՈ ՇՈՈՒ ~~~ ONE MAN COMEDY ~~~ in ULIKHANYAN CLUB 01.05.2011

ÆÝã` ONE MAN COMEDY

àñï»Õ` ULIKHANYAN ³ÏáõÙµáõÙ

ºñµ` 01. 05. 2011 Ã.

 

ONE MAN SHOW ³ñ¹»Ý ï³ñ³Íí³Í ųÝñáõÙ Ýáñ ³ÝáõÝÝ»ñ »Ý` ȨáÝ ´»·É³ñÛ³Ý, ÐáíѳÝÝ»ë ´³ñë»ÕÛ³Ý, гÛÏ ØÏñïãÛ³Ý,..

»ٳÝ, ³ë»ÉÇùÁ ¨ ß³ñųéÇÃÁ ù³Õ³ùÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ  áõ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ  »Ý, ù³Õ³ùÇ ³ë³óí³ÍùÝ»ñÝ áõ óճٳë»ñÁ, µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÝ áõ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ:

ØÇçáó³éÙ³Ý §»ñ¨³óáÕݦ áõ §ã»ñ¨³óáÕÁ¦ Ýϳñ³·ñ»ó §²Úঠ ݳ˳·ÍÇ ·É˳íáñ åñá¹Ûáõë»ñ ÐáíѳÝÝ»ë ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ. §Ø»Ýù ·áõó» ¹»é §÷áùñ¦ »Ýù ³ë»ÉÇù áõݻݳÉáõ ѳٳñ, µ³Ûó ѳݹÇë³ï»ëÇ ¹³ïÇÝ Ý»ñϳ۳óñÇÝù Çï»É»Ïïáõ³É ÑáõÙáñ. ã»Ýù ÷áñÓáõÙ ÝÙ³Ý³Ï»É ÙÛáõë ÝٳݳïÇå ݳ˳·Í»ñÇÝ áõ ϳñÍáõÙ »Ýù` Ù»ñ ݳ˳·ÇÍÁ ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ Çñ ãå³ñï³¹ñáÕ, ³½³ï, ųٳÝó³ÛÇÝ, ³ÏáõÙµ³ÛÇÝ áõ ÇÝï»É»Ïïáõ³É ÑáõÙáñáí¦: ܳ ݳ¨ Ýß»ó, áñ Ùß³ÏíáõÙ ¿ §²Úঠݳ˳·ÍÇ Ñ»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ ë³Ï³ÛÝ »Ã»ñ ¹áõñë ·³լ ã»Ý ßï³åáõÙ:


¸»ñ³ë³Ý ¨ ëó»Ý³ñÇëï ȨáÝ ´»·É³ñÛ³ÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ Ñ»ñáëÝ»ñÇÝ áõ Ýñ³Ýó Ñ»ï ϳåí³Í ½³í»ßï³ÉÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ»Ýó ûè ÑáõÙáñáí í»ñ³µ»ñí»ÉÝ ³ñ¹»Ý  ï³ÉÇë ¿ ¹ñ³Ï³Ý ÉÇóù áõ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ:

ԻëÏ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ղ»Ï³í³ñ гÛÏ ØÏñïãÛ³ÝÁ ѳݹÇë³ï»ëÇÝ Ëáëï³ó³í ³ÝÁ¹Ñ³ï óñÙ³óíáÕ ¨ ûñ ûñÇ Ï³ï»ñɳ·áñÍíáÕ ÑáõÙáñ³ÛÇÝ Íñ³·Çñ ¨ Ýáñ³Ýáñ ³Ý³ÏÝϳÉÝ»ñ:ºñ¨³ÝÛ³Ý µÍ³ËݹÇñ ѳݹÇë³ï»ëÁ ·áÑ ¿ñ. ³å³óáõÛóÁ` µáõéÝ ³ñÓ³·³ÝùÝ áõ ͳ÷³Ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: лñÃ³Ï³Ý ÷áñÓÁ ѳçáÕ ¿ñ, ǹ»å ÑáõÙáñÁ ·Ý³Ñ³ïáÕ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÝ ³ÛÉ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ë Ïáõݻݳ §Ñ³Ùï»ë»Éáõ¦ Ýñ³Ýó Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ÑáõÙáñÁ` ÙdzÛÝ Çñ»Ýó ѳïáõÏ á×áõÙ, áõëï ³åñÇÉÇ 6-ÇÝ Å³ÙÁ 19:00 §àõÉÇ˳Ý۳ݦ ³ÏáõÙµáõÙ Ýñ³Ýù ëå³ëáõÙ »Ý Ò»½: î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ½³Ý·³Ñ³ñ»É 091-609-409 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:
Категория: -----------ULIKHANYAN CLUB ------------- | Просмотров: 1852 | Добавил: HARUT89 | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 1
1 Tina  
0
MALADCI

Имя *:
Email *:
Код *:
Регистрация/ Գրանցում.

Եղանակի տեսություն

 Մեր հարցումները
BEST NIGHT CLUB IN ARMENIA
Պատասխաների քանակը: 534

Мини-чат

Copyright YEREVANYAN JAMANC © 2023

Email: admin@jamanc.com