Menu.ihtut.net
ԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

категори/ Կատեգորյաներ
ՈՒՐԱԽ ՀԱԼՈՒԻՆ /HAPPY HALLOWEEN [1]
TORTUGA PUB - _ - MUSQUARADE PARTY [1]
~~~~~~~GAUDI CLUB --__-- HAPPY HALLOWEEN~~~~~~~ [1]
Հայկ Կասպարով նոր ձայնասկավառակ ~SHAME~ [1]
-----------ULIKHANYAN CLUB ------------- [2]
~SOUND CLUB~ ԿԱՐԱՈԿԵ [2]
EXODUS _ REGGAE CONCERT IN ULIXANYAN CLUB [1]
HAYK PETROSYAN - - - <STAND-UP SHOW> [1]
ԱԿՈՒԲԱՅԻՆ ՕՐ ~SOUND CLUB~ ԿԱՐԱՈԿԵՈՒՄ / ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 9 [1]
MIX MODEL PARTY >> IN GAUDI CLUB [1]
~ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԺԱՄԱՆՑԸ~ առաջարկում է Ամանորի երեկուն անցկացնել... [1]
JAMAICA PUB [1]
CRYSTAL SHOW CLUB [1]
TORTUGA PUB [1]
ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍՆԵՐ [3]
CLUB12 [1]
Շոու Բիզնեսի նորություններ / ShowBiz news [1]Главная » 2011 » Март » 18 » ԱԿՈՒՄԲ12 ՆՈՐ ԿԱՐԱՈԿԵ ՍՐԱՀԻ ԲԱՑՈՒՄԸ 13.03.2011
19:31
ԱԿՈՒՄԲ12 ՆՈՐ ԿԱՐԱՈԿԵ ՍՐԱՀԻ ԲԱՑՈՒՄԸ 13.03.2011

سñïÇ 16-ÇÝ 12 ³ÏáõÙµáõÙ »ñÏáõ ïáÝ³Ï³Ý ³éÇà ѳٳËÙµ»É ¿ñ ÙÇ ß³ñù »ñ·Çã »ñ·ãáõÑÇÝ»ñÇ:
²é³çÇÝÁ  ³ÛÝ ¿,áñ  ³ÏáõÙµÇ ³Ûó»ÉáõÝ»րÇó ß³ï»ñÇ  Ëݹñ³Ýùáí, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñ 1:00-21:00Ý ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ  ³ÏáõÙµÁ  ·áñÍ»Éáõ ¿ ǵñ¨ ϳé³áÏ»: ¸» ѳëϳݳÉÇ ¿ ï»ëÝ»É 12 ³ÏáõÙµÇ µ»ÙÝ áõ ·áÝ» Ù»Ï ³Ý·³Ù ã»ñ·»É ³Û¹ µ»ÙÇó áõÕÕ³ÏÇ ³ÝÑݳñ ¿ :²ÛëáõÑ»ï¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ ïñ³Ù³¹ñí»Éáõ ¿   ³Û¹ Ñݳñ³áñáõÃÛáõÝÁ:
ºñÏñá¹ å³ï׳éÁ,»ñÏñáñ¹ ïáÝ³Ï³Ý ³éÇÃÁ §Ü³Ë³µ»Ù¦ í»ñݳ·ñáí Ýáñ »ñ³Åßï³Ï³Ý,ÙñóáõóÛÇÝ Ý³Ë³·ÇÍÇ Ù»ÏݳñÏÝ ¿ñ,áñÝ ³Ýóϳóí»Éáõ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏÇñ³Ï³Ç ųÙÁ 18:00Çó :§Ü³Ë³µ»Ù¦ ³ÝáõÝÝ ³ñ¹»Ý ÑáõßáõÙ ¿ ,áñ ݳ˳·ÍÇÁ ëÏëÝ³Ï »ñ·Çã/áõÑÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¿ ,ãÝ³Û³Í áñ ³Ûë ÙñóáõÛÃáõÙ Çñ»Ýó áõÅ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ÷áñÓ»É µáÉáñÁ`ϳñáÕ »Ý  Ù³ëݳÏó»É Ýñ³Ýù ,áíù»ñ ëÇñáõÙ »Ý »ñ·»É,ëÇñáõÙ »Ý Ùñó»É:Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÙñóáõóÛÇÝ  ûñí³ í»ñçáõ٠ѳÕÃáÕÁ Ïëï³Ý³  Ùñó³Ý³Ï:´áÉáñ ã³Ï»ñïÝ»ñÁ ³Û¹ ûñÁ ãµ³óí»óÇÝ,ÙdzÛÝ Ñ³ëϳݳÉÇ ¿ñ  , áñ ݳ˳·ÇÍÁ ÁÝóݳÉáõ ¿ ÷áõÉ»ñáí ¨ ³Ý³ÏÝϳÉÝ»ñáí  áõ Ùñó³Ý³ÏÝ»ñáí ѳëï³ï á·¨áñ»Éáõ ¿ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇó É³í³·áõÛÝÝ»ñÇÝ:


~~~Երեկոյի բոլոր նկարները~~~Категория: CLUB12 | Просмотров: 1000 | Добавил: HARUT89 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Регистрация/ Գրանցում.

Եղանակի տեսություն

 Մեր հարցումները
BEST NIGHT CLUB IN ARMENIA
Պատասխաների քանակը: 534

Мини-чат

Copyright YEREVANYAN JAMANC © 2023

Email: admin@jamanc.com